ලිබරල් පක්ෂයේ වර්තමාන නිළධාරී මණ්ඩලය 2019

schedule  2019-Mar-17
library_books Article, news

ලිබරල් පක්ෂයේ වර්තමාන නිළධාරී මණ්ඩලය  2019

මහලේකම්                    නීතීඥ කමල් නිශ්ශංක මහතා

                                    අංක 23, ශ්‍රී‍දේවී, අමුණවත්ත, කුරුණෑගල

                                    0777733347

 

සභාපති                         අනුර සමරජීව මහතා

                                    අංක 164, අලුත් මල්කඩුවාව, කුරුණෑගල

                                    0777076857

 

භාණ්ඩාගාරික                එම්.ටී.එම්. අසාද් මහතා

                                    අංක 36, වෑත්තෑවපාර, මඩිහේ, ගලගෙදර

                                    0768787160

 

ජේෂ්ඨ උප සභාපති         නාලක සංජීව එදිරිසිංහ මහතා

                                    මී ලියද්ද, කනදෙණියාවල

                                    0771786990

 

උප සභාපති                   ඊ. එම්.ඒ. කැලුම් සමරතුංග මහතා

                                    පිලගොල්ල, කලුගමුව

                                    0775698929

 

නියෝජ්‍ය ලේකම්           එම්. සරත් කුමාරසිංහ මහතා

                                    අංක 139, නිශ්ශංක මාවත, මල්කඩුවාව

                                    0713077715

 

ජාතික සංවිධායක           රන්ධීර කුමාර ඕවත්ත මහතා

                                    කලටුව, වැල්ලව

                                    0711914077

 

ලිබරල් පක්ෂයේ ජාතික කාරක සභාව

                                    බී.ඒ. නවරත්න මයා

​                                    මළුවෙවෙල, විල්බාව, කුරැණෑගල

                                   

                                     මාලවිකා කරැණාදාස මිය ( ප්‍රා‍දේශීය සභා මන්ත්‍රී)

                                    මී ලියද්ද, කණදෙණියාවල, දොඩංගස්ලන්ද

 

                                    සරත් කුලරත්න මයා

                                    ගිණිකරාව, වැල්ලව

 

                                    එම්. එම්. විජේරත්න මයා

                                    වදුරැස්ස, විතිකුලිය

 

                                    පී.ටී.එම්.සමරකෝන් මයා ( ප්‍රා‍ෙද්ශීය සභා මන්ත්‍රී)

                                    යාලේගම, පිලැස්ස

                                   

          සිරිල් හේරත් මයා

                                    වායාපෑල, පිලැස්ස

 

                                    පුෂ්පකුමාර පතිරණ මයා

                                    අංක 345, කුලියාපිටිය පාර, නාරම්මල

 

                                    අයි.පී.සෝමරත්න මයා

                                    සිතුරුවන ට්‍රේඩර්ස්, කනම්පැල්ල, කොස්ගම

 

ජාතික කාරක සභාව විසින් පත්කරන ලද සාමාජිකයන්

                                    වසන්ත කුලතුංග මයා

                                    98 / 26, කොට්ටපුවත්ත, පරණ කැස්බෑව පාර,

                                    නුගේගොඩ

 

                                    ස්වර්ණා අමරතුංග මිය

                                    88 / 1, රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07

 

                                    රංජනී එදිරිසිංහ මිය

                                    අමුණවත්ත, කුරැණෑගල

 

                                    තුසිත කුමාරසිරි මයා

                                    හැවන්පොල, අඹකොටේ

 

                                    සමීර රාජපක්ෂ මයා

                                    පුස්සැල්ල, පුස්වැලිතැන්න

 

                                    අජිත් සූරියසේන මයා

                                    උඩුගම, කවිසිගමුව, මොරතිහ

 

                                   

Latest News